Životospráva

  • dětem je poskytována vyvážená strava podporující jejich zdravý vývoj,
  • připravujeme pestrý jídelníček pravidelně doplňovaný sezónním ovocem a zeleninou,
  • dbáme na dodržování celodenního pitného režimu


JÍDELNÍČEK

jídelníček 14.1.2019 - 18.1.2019

09.01.2019 11:46
jídelníček 14.1.2019. - 18.1.2019.docx (1844851)

—————

jídelníček 7.1.2019 - 11.1.2019

03.01.2019 10:43
jídelníček 7.1.2019 - 11.1.2019.docx (1844781)

—————

jídelníček 31.12.2018 4.1.2019

18.12.2018 13:17
jídelníček 31.12. - 4.1.2019.docx (1844128)

—————


 Alergeny

 

Označování alergenů je oficiálně stanoveno na 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem.

 

Odvolání na legislativu:

EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21

ČR - Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10.

 

 

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

   

Vyjádření ministerstva zemědělství:

Poskytování informací o alergenech v případě nebalených potravin tj. i pokrmů stanovuje čl. 44 odst. 1 a) nařízeni 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.  

Nařízení nabývá účinností 13. prosince 2014.

 

Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.

 

Co jsou to alergeny v potravinách?

Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se vyvarovat, jedině voda není alergenní.

 

Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až k anafylaktickému  šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně-jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

 

Potravinové alergeny, mohou vyvolat všechny alergeny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, (viz barevný plakát vlevo nahoře) které podléhají legislativnímu značení.

 

Označení nebalených potravin-zhotovených pokrmů ve školních jídelnách

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13.12.2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

 

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

 

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „jasně a zřetelně označit“, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenů uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

 

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám ohlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

 

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné označení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

alergeny.pdf (2049251)


Odhlašování stravy

Odhlašování stravy je nutné nejpozději do 8.00 hodin ráno téhož dne.

Pro MŠ Týnec je odhlášení možné na telefonním čísle 317 701 229.

V případě nové MŠ Týnec na telefonním čísle 317 702 723.

Dále můžete k omlouvání svého dítěte použít formulář v menu KONTAKTUJTE NÁS.

Pro MŠ Chrást je odhlášení možné na telefonním čísle 317 702 144 pedagogickému pracovníkovi.


Způsob úhrady za stravné   

Stravné nelze platit složenkami. 

Stravné lze hradit:

  1. inkasní platbou - u svého peněžního ústavu zajistit souhlas s inkasem (pro Českou spořitelnu číslo účtu 100222831/0800, pro ostatní peněžní ústavy číslo účtu  325905369/0800),
  2. převodem z účtu - internetbanking - na základě vystaveného přehledu odebrané stravy,
  3. v hotovosti - v pokladně MŠ (v ojedinělých případech).

Splatnost

Stravné je splatno do konce měsíce od vystavení přehledu odebrané stravy (to znamená, že do konce října zaplatíte skutečně projedené obědy a svačinky za září).

Opakované neuhrazení úplaty za stravování se považuje za porušení Školního řádu. Při opakovaném porušení Školního řádu může být ukončena docházka dítěte do mateřské školy!

 


Kalkulace stravného

Stravné pro školní rok 2017/2018 je kalkulováno následovně

celodenní jídlo

přesnídávka 10,-- Kč, oběd 19,-- Kč, svačinka 7,-- Kč ..................................... 36,-- Kč/den, pro strávníky do 6 let,

celodenní jídlo

přesnídávka 11,-- Kč, oběd 20,-- Kč, svačinka 8,-- Kč ................................... 39,-- Kč/den, pro strávníky s odloženou školní docházkou.

 

V ceně stravného je zahrnut celodenní pitný režim.

Všechny děti mají možnost přídavku pokrmu.

 

 

Vnitřní řád ŠJ 2018 - 2019.docx (36974)


Kontakt

Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace

Komenského 278
257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 710 04 696
číslo účtu: 325905369/0800


317 701 229,
nová MŠ 317 702 723Kontakt:
odloučené pracoviště      
MŠ Chrást nad Sázavou

Chrást nad Sázavou č. p. 239  

257 41  Týnec nad Sázavou

317 702 144