CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

7.TŘÍDA - RYBIČKY

 

Naše motto: Všichni jsme kamarádi

 

V 7.třídě je zapsáno 25 dětí z toho:        3 – 4 letých  

                                                           4 -  5 letých  

                                                           5 – 6 letých  ­

 

7.třída  je součástí nové přístavby, která byla otevřena v září r. 2011.V této budově jsou dvě identické třídy po 25 dětech. Nachází se v areálu MŠ a zároveň v těsném sousedství základní školy a bytových domů, ale i nedaleko lesa, kam máme možnost chodit na vycházky, poznávat přírodu a pozorovat změny spojené s ročním obdobím.

Vzhledem k tomu, že naše třída je smíšená, dobrými pomocníky pro adaptaci „malých“ děti jsou

„předškoláci“, kteří jsou vzorem a motivací ke zvládání běžných činností.

Základem  naší práce je snaha o vytváření podnětného prostředí. Snažíme se vést děti pomocí her,

činností a modelových situací k vytváření vlastního názoru s přihlédnutím k individuálnim zvláštnostem a jejich aplikaci v praxi.

Důležitou součástí je cílená práce s předškoláky pro usnadnění vstupu do základní školy.Dvakrát v týdnu je činnost zaměřená vyloženě ke zvládnutí potřebných kompetencí.Jednou v týdnu si zkoušíme hrát na školu, kde mají děti příležitost předvést, jak umí samostatně pracovat a poradit si se zadaným úkolem. Z tohoto důvodu jsme vytvořily plán pro předškoláky sestavený podle RVP.Náměty pro práci čerpáme z jednotného zásobníku pracovních listů,odborné literatury, seminářů pro pedagogy a samostudia. Při práci využíváme didaktické pomůcky, které průběžně doplňujeme.

 

Pro dodržování  bezpečnosti a zásad slušného chování ve třídě i mimo ni jsme společně s dětmi také vytvořili vlastní „pravidla“(viz „Pravidla naší třídy“ na nástěnce), kterými se snažíme řídit.

Ve třídě je zvýšená pozornost věnovaná estetickým, nejvíce výtvarným činnostem.S tím souvisí i výtvarný kroužek, který zde probíhá. Dalším zpestřením pro děti je kroužek angličtiny, kde mají  možnost seznámit se se základy cizího jazyka.

Kromě činností, které nabízíme v rámci třídního plánu se snažíme práci obohatit o netradiční akce (viz „Plán akcí“ vyvěšený na nástěnce).

Daří se nám a je oceňována spolupráce s rodiči (schůzka na začátku školního roku,schůzka pro rodiče předkoláků v březnu).Abychom rodičům udělali radost i my, připravujeme pro ně dvakrát během školního roku vystoupení (vánoční a ke Dni matek), kde předvedeme, něco z toho, co  jsme se naučili.

K posouzení dosažení stanovených cílů využíváme metod diagnostiky (rozhovory, záznamové archy, kresebný vývoj).Výsledky diagnostiky včetně pracovních listů jsou zakládány do portfolia dítěte, které je souborem prací a výsledků v jednotlivých oblastech.

 


Kontakt

Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace

Komenského 278
257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 710 04 696
číslo účtu: 325905369/0800


317 701 229,
nová MŠ 317 702 723Kontakt:
odloučené pracoviště      
MŠ Chrást nad Sázavou

Chrást nad Sázavou č. p. 239  

257 41  Týnec nad Sázavou

317 702 144