CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

CHARAKTERISTIKA 4. třídy „Kapříci“ 

Ve třídě „Kapříci je ve školním roce 2017 – 2018 zapsáno 25 dětí ve věku od 3 do 6 let, z toho je 13 dívek a 12 chlapců. Tuto třídu navštěvuje:

• 12 dětí 5 – 6 let,

• 5 dětí 4 – 5 let, 

• 8 dětí 3 – 4 roky. 

V září začne chodit sedm nových dětí. Vzdělávací program je proto připraven podle věkové kategorie, s rozdělením na mladší děti a předškoláky. V průběhu dne se děti setkávají s činnostmi spontánními, které se prolínají s činnostmi řízenými učitelkou ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí. Ranní blok je věnován zejména spontánním činnostem a volné hře dětí, ve které se objevují i námětové hry, například „Na rybáře“, „Na zvířátka“. Po příchodu všech dětí do třídy je zpravidla zařazen ranní kruh a pohybově-hudební výchova. Postupně probíhají didakticky cílené činnosti formou individuální nebo skupinové práce učitelky s dětmi, které jsou zaměřené dle týdenního plánu. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. Poté jdou děti na vycházku, kde mohou probíhat jak řízené anebo spontánní hry v přírodě. Po odpoledním odpočinku probíhají ve třídě spontánní či volné hry dětí a také zájmové kroužky, které jsou řízené učitelkou. Mateřská škola se nachází v bezprostřední blízkosti přírodních objektů, kterými jsou louka, pole, řeka, les. Děti mají možnost přímého pozorování přírody. K dispozici je zde velká školní zahrada využívaná jak k pěstování rostlin, tak k dalším praktickým činnostem zahrnující hrabání listí, sbírání spadaných větviček a pokusy s vodou a pískem. Snadná dostupnost přírody umožňuje dětem pravidelné vycházky, při kterých se seznamují s péčí o volně žijící zvířata, mají kontakt s přírodninami a tvoří z přírodních materiálů. Naše třída je zaměřena více na ekologickou a výtvarnou výchovu. Průvodcem na cestě ekologickou výchovou se v této třídě stal „kapřík“, který zdobí budovu třídy mateřské školy. Třída má své ,,kmenové" zvířátko - věrného společníka a průvodce dětí při všech činnostech a každodenním životě v mateřské škole. Vzdělávací činnost dětí probíhá přirozeně formou pestré škály rozmanitých činností, jejichž základem je osobní zkušenost, smyslové vnímání, aktivní účast ve skupinové i individuální práci. Důležité jsou prvky tvořivosti a hravé aktivity prolínající celým dnem v mateřské škole. Pracujeme dle Třídního vzdělávacího programu s názvem „Kouzelnou bránou do lesa“, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání. Třídní vzdělávací program je rozpracován do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou nazvány: dítě a tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět. Těchto pět oblastí se současně prolíná a doplňuje. Používáme různé organizační formy činnosti dětí, které dosahují cíleného vzdělávacího výsledku. Promyšlené a účelné střídání těchto forem činí život dětí dynamickým a pestrým. To odpovídá fyziologickým potřebám a stadiu psychického rozvoje dětí. Hlavní forma činnosti dítěte je hra. V průběhu roku probíhají ve třídě „Kapříci“ činnosti zaměřené na ekologickou výchovu dle ročního období. Děti mohou v naší třídě navštěvovat kroužek „Malí tvořílkové“, ve kterém jde hlavně o výrobu z netradičního materiálu. 

Třídní učitelky: PaedDr. Jandová Janeta – ředitelka MŠ 

Stuchlíková Kristýna 

Palečková Sandra 

Markéta Škrabalová Andreánská - asistent pedagoga


Kontakt

Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace

Komenského 278
257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 710 04 696
číslo účtu: 325905369/0800


317 701 229,
nová MŠ 317 702 723Kontakt:
odloučené pracoviště      
MŠ Chrást nad Sázavou

Chrást nad Sázavou č. p. 239  

257 41  Týnec nad Sázavou

317 702 144 

ms.chrastnadsazavou@seznam.cz