CHARAKTERISTIKA TŘÍDY

Charakteristika 1. třídy

Naše třída se jmenuje „VEVERKY“. Průvodcem na cestě ekologickou výchovou se v této třídě stala „Veverka Čiperka“, která zdobí budovu třídy mateřské školky.

Ve třídě je 25 dětí ve věku od 3 roků do 6 let. Vzdělávací program je proto připraven podle věkových kategorií, s rozdělením na mladší děti a předškoláky.

Tuto třídu navštěvuje:

·        dětí 3- 4 roky

·        dětí 4-5 let

·        dětí 5-6 let

Třída je zaměřena na hudební a hudebně pohybové činnosti, které se prolínají všemi integrovanými bloky. Hrou na klavír a kytaru podněcujeme děti k aktivnímu přístupu k hudbě. Využíváme nejen jejich hlasového fondu, ale i hry na dětské hudební nástroje, hudebně pohybové hry, zhudebněné pohádky, dětské muzikály, práci s klasickou hudbou atd. Větší prostor k hudebním aktivitám děti dostávají v hudebním kroužku, který se koná 1x za 14 dní.

V průběhu dne nabízíme činnosti spontánní, které se prolínají s činnostmi řízenými učitelkou, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Ranní blok je věnován spontánním činnostem a volné hře dětí, ve které se objevují i námětové hry, např. „Na kadeřnice“, „Na rodinu“, „Na opraváře“ atd.

Po příchodu všech dětí je zařazen ranní kruh, zdravotní cviky nebo hudebně pohybová chvilka. Postupně během dopoledne zařazujeme činnosti didakticky cílené, výtvarné, pracovní, dramatické, vedené formou individuální nebo skupinovou, řízené učitelkou.

Následuje pobyt venku. Snadná dostupnost přírody umožňuje dětem pravidelné vycházky nejen do lesa, ale i do nejbližšího okolí. Spolu s dětmi poznáváme i vzdálenější místa (Bukovany, Chrást n./S., Zbořený Kostelec…). Obce se nacházejí nedaleko MŠ a vedou k nim stezky pro chodce nebo turistické cesty lesem. Děti se tak seznamují se svým okolím, s přírodními materiály, s volně žijícími živočichy, rostlinami, stromy… Zaměřujeme se i na třídění odpadů, sběr odpadků v nejbližším okolí.

Třídu obklopuje ekologická zahrada. Všechny zahradní prvky jsou vyrobeny z přírodních materiálů, podněcujících k tvořivosti, představivosti a fantazii. V jedné z částí zahrady se nachází vyvýšené květinové a bylinné záhony, vrbové stěny, zvonkohra, hmyzí domeček. V další části hrací prvky typu houpačky, pískoviště, stolky na malování v písku. Lze využít i přírodní třídu s tabulemi a lavičkami.

Polední odpočinku realizujeme individuálně s ohledem na potřeby dětí. Po krátkém odpočinku na matraci spojeným s poslechem pohádky, příběhu a následně relaxační hudby, jsou dětem, které neusnou nabídnuty klidové aktivity (méně hlučné hry, tvoření, kreslení, grafomotorické listy, příprava na školu…).

Učitelky 1. třídy:

Jitka Jalovecká

Bc. Eva Toušová

Mgr. Simona Koptišová


Kontakt

Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace

Komenského 278
257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 710 04 696
číslo účtu: 325905369/0800


317 701 229,
nová MŠ 317 702 723Kontakt:
odloučené pracoviště      
MŠ Chrást nad Sázavou

Chrást nad Sázavou č. p. 239  

257 41  Týnec nad Sázavou

317 702 144