Charakteristika tříd

29.04.2016 11:04Charakteristika tříd.pdf (512,9 kB)

 

 

Charakteristika 1. třídy

 

 

Naše třída se jmenuje „VEVERKY“. Průvodcem na cestě ekologickou výchovou se v této třídě stala „Veverka Čiperka“, která zdobí budovu třídy mateřské školky.

Ve třídě je 25 dětí ve věku od 3 roků do 6 let. Vzdělávací program je proto připraven podle věkových kategorií, s rozdělením na mladší děti a předškoláky.

Tuto třídu navštěvuje:

 •  dětí 3- 4 roky
 •  dětí 4-5 let
 •  dětí 5-6 let
 •  dítě s odkladem školní docházky

 

Třída je zaměřena na hudební a hudebně pohybové činnosti, které se prolínají všemi integrovanými bloky. Hrou na klavír podněcujeme děti k aktivnímu přístupu k hudbě. Využíváme nejen jejich hlasového fondu, ale i hry na dětské hudební nástroje, hudebně pohybové hry, zhudebněné pohádky, dětské muzikály, práci s klasickou hudbou atd. Větší prostor k hudebním aktivitám děti dostávají v hudebním kroužku, který se koná 1x týdně.

V průběhu dne nabízíme činnosti spontánní, které se prolínají s činnostmi řízenými učitelkou, se zřetelem na individuální potřeby dětí.

Ranní blok je věnován spontánním činnostem a volné hře dětí, ve které se objevují i námětové hry, např. „Na kadeřnice“, „Na rodinu“, „Na opraváře“ atd.

Po příchodu všech dětí je zařazen ranní kruh, zdravotní cviky nebo hudebně pohybová chvilka. Postupně během dopoledne zařazujeme činnosti didakticky cílené, výtvarné, pracovní, dramatické, vedené formou individuální nebo skupinovou, řízené učitelkou.

Následuje pobyt venku. Snadná dostupnost přírody umožňuje dětem pravidelné vycházky nejen do lesa, ale i do nejbližšího okolí. Spolu s dětmi poznáváme i vzdálenější místa (Bukovany, Chrást n./S., Zbořený Kostelec…). Obce se nacházejí nedaleko MŠ a vedou k nim stezky pro chodce nebo turistické cesty lesem. Děti se tak seznamují se svým okolím, s přírodními materiály, s volně žijícími živočichy, rostlinami, stromy… Zaměřujeme se i na třídění odpadů, sběr odpadků v nejbližším okolí.

Třídu obklopuje ekologická zahrada. Všechny zahradní prvky jsou vyrobeny z přírodních materiálů, podněcujících k tvořivosti, představivosti a fantazii. V jedné z částí zahrady se nachází vyvýšené květinové a bylinné záhony, vrbové stěny, zvonkohra, hmyzí domeček. V další části hrací prvky typu houpačky, pískoviště, stolky na malování v písku. Lze využít i přírodní třídu s tabulemi a lavičkami.


V době odpoledního odpočinku je individuálně s ohledem na potřeby dětí zaveden nespavý režim. Po krátkém odpočinku na matraci spojeným s poslechem pohádky, příběhu a následně relaxační hudby, jsou dětem, které neusnou nabídnuty klidové aktivity (méně hlučné hry, tvoření, kreslení, grafomotorické listy, příprava na školu…).

V naší třídě je zkrácený provoz do 15.00 hod. - děti jsou potom převáděny do vedlejších tříd – Lišáci a Žabáci.

 

Učitelky 1. třídy:

Jitka Jalovecká

Bc. Eva Toušová

 


Charakteristika 2. třídy

 

 

Ve třídě „LIŠÁCI“ je ve školním roce 2015 – 2016 zapsáno 25 dětí ve věku 3-7 let.

 

Tuto třídu navštěvuje:

 •  dětí 3- 4 roky
 •  dětí 4-5 let
 •  dětí 5-6 let
 •  dítě s odkladem školní docházky

 

Naše MŠ se nachází v bezprostřední blízkosti přírodních objektů. Děti mají možnost přímého pozorování přírody jak v okolí naší školy, tak i na zahradě, která je vybavená prvky v přírodním stylu. Děti tak mají velké možnosti prozkoumávat živou i neživou přírodu a ověřovat si své získané vědomosti.

 

Naše třída má i svého společníka – chytrého lišáka, který nás provádí životem v MŠ.

 

Kompetence a cíle naplňujeme podle RVP MŠ a ŠVP.

 

Na začátku roku se budeme s novými dětmi adaptovat na nové prostředí MŠ a upevňovat kolektiv. Budeme se snažit vytvářet takové podmínky, aby byla jejich adaptace co nejpříjemnější. Se všemi dětmi si nastavíme pravidla třídy. Zaměřením naší třídy bude výtvarná a environmentální činnost, která nás bude provázet ve všech vzdělávacích oblastech po celý rok. Od října otevřeme i výtvarný kroužek „Šikulové“, kde budou děti využívat nové a netradiční výtvarné techniky, při kterých si budou procvičovat jemnou motoriku, což je velmi důležité pro přípravu dítěte na psaní. V tomto zájmovém kroužku chceme podněcovat u dětí tvůrčí talent a zručnost, tvořivost, samostatnost při práci.

 

Velký důraz budeme klást na rozvoj smyslového vnímání. V rámci logopedických chvilek se budeme věnovat gymnastice mluvidel a motorice jazyka.

 

Při naší práci respektujeme osobnost dítěte a dodržujeme zásady IP, přiměřenosti, systematičnosti a posloupnosti.

 

Ve třídě chceme navodit přátelskou atmosféru, budeme podněcovat zvídavost, touhu po hezkém prožitku, posílení myšlení a tvůrčím talentu.

 

Děti se schází do 8:00. Tento čas je vymezen pro volnou hru. Děti mají možnost si vybrat z bohaté nabídky her a činností. Po těchto aktivitách následuje ranní kruh, při kterém si povídáme o tématu týdne, o zážitcích, či si jen sdělujeme informace, co nás čeká, co jsme


zažili, co bychom chtěli dělat. Po těchto aktivitách následuje „ velké cvičení“ nebo pohybová chvilka. U těchto činností se děti spontánně projeví, přičemž si rozvíjí hrubou motoriku, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru. Následuje hygiena a svačina, kde se děti učí samostatnosti a základům stolování. Po svačině probíhají didakticky cílené činnosti formou individuální nebo skupinové práce, které jsou zaměřené dle týdenního plánu. Následuje příprava na oběd (všechny děti se snaží si samostatně prostřít). Při přípravě na pobyt venku dbáme na samostatnost při oblékání. Venku se střídají vycházky do okolní přírody s pobytem na školní zahradě. Po pobytu venku následuje hygiena a oběd. Po obědě jdou některé děti domů, ostatní se připravují na odpočinek. Po četbě pohádky většina dětí odpočívá v klidu. Předškoláci odpočívají pouze krátce. Potom si mohou jít hrát, provádět klidové aktivity nebo se s učitelkou věnují předčtenářské, předmatematické gramotnosti, rozvoji jemné motoriky, výtvarným činnostem. Po odpočinku se chytáme na odpolední svačinu, po které se děti zapojují do zájmových činností s jednotlivcem, či ve skupinkách. Při těchto činnostech se rozcházejí domů.

 

Denní řád je flexibilní a plně se přizpůsobuje potřebám dětí. Pitný režim je zabezpečen po celý den a je zde kladen také velký důraz na zdraví životní styl.

 

Velice důležitá je pro nás i dobrá spolupráce s rodiči. O pokrocích dětí je vždy informujeme a udržujeme s nimi přátelský vztah.

 

Hlavním cílem naší práce je, aby děti odcházely domů plné dojmů, zážitků, šťastné a spokojené.

 

 

 


Učitelky 2. třídy:

Alena Povolná

Alena Povolná ml.

 

 

My jsme malí lišáci, máme rádi legraci.

Do školičky jdeme rádi,

jsme tu prima kamarádi.

Hrajeme si, malujeme,

zpíváme a tancujeme.

Všechno známe, všechno víme,

na školu se připravíme.

Máme chytré hlavičky, jako správné lištičky.


Charakteristika 3. třídy

 

 

Naše motto: ,,Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“

      Robert Fulghum

 

Ve třídě „ŽABÁCI“ je ve školním roce 2015 – 2016 zapsáno 25 dětí.

Tuto třídu navštěvuje:

 •  dětí 3- 4 roky
 •  dětí 4-5 let
 •  dětí 5-6 let

 

 

 1. Organizace dne

Děti přicházejí do mateřské školy od 6:30 do 8:00 hodin do třídy Žabáků. V průběhu ranních her si samy volí jednotlivé činnosti, k dispozici mají různé stavebnice (např. Seva, Kaple, Lego City, Lego Duplo, koleje a spoustu dalších), ke stolečku si mohou kdykoliv vzít věci na volnou výtvarnou činnost (tiskátka, modelování, leporela, mozaiky, puzzle, Cink atd.).

Od 8:00 hodin probíhají pohybové činnosti – pohybové hry, rozcvičky, honičky, zdravotní cviky, didakticky cílené činnosti ve skupinách, jazykové chvilky, smyslové hry atd. Od 9:45 do 11:45 hodin tráví děti pobytem venku – na zahradě MŠ či výlety do okolí.

Denně po obědě je dětem předčítána pohádka a následuje odpočinek. Děti, které neusnou, mohou vstát a dělat klidné činnosti (kreslení, vystřihování, prohlížení dětských knih a časopisů atd.).

Pobyt venku se dopoledne i odpoledne řídí příznivým počasím. Preferujeme pobyt na čerstvém vzduchu dětí i v odpoledních hodinách a to na školní zahradě.

 

 1. Charakteristika třídy

Třídu navštěvuje heterogenní skupina 28 dětí. Vzdělávání dětí ve smíšené třídě je pro děti výhodnější. Mladší mohou napodobovat starší a ti se učí být tolerantními a mladším dětem pomáhají. Při výchovném procesu upřednostňujeme zejména formu her, kterým předcházejí vhodně zvolené motivace. Pak se i ty nejmenší děti snáze zapojí, a to jak při řízených tak i spontánních činnostech.

Většina dětí též ráda soutěží, ty  které mají obavy, že nebudou ostatním stačit, respektujeme a snažíme se dbát na individualitu každého jednotlivce. Úkoly mohou děti plnit dle svých schopností individuálně, v menších či větších skupinách, rozlišených podle věku nebo kolektivně, a to vždy s ohledem na daný cíl nebo úkol.


Zaměřujeme se na dítě individuálně s ohledem na jeho zvláštnosti, potřeby a schopnosti. Snažíme se přistupovat k dětem trpělivě, empaticky, s důsledností a ohledem na věk.

Děti se podílejí na úpravě a výzdobě interiéru při výtvarných činnostech, ta je většinou pravidelně obměňována s ohledem na dané roční období, měsíc v roce, téma týdne a svátky.

 

 

 1. Prostory třídy tvoří herna, která je rozdělena na pracovní a klidovou část (ložnici), jídelna, umývárna, toalety, šatna a zahrada.

        

Herna a jídelna, v nichž děti tráví většinu dne, nabízí rozmanitou škálu činností při volných hrách (rozvoj jemné motoriky, hrubé motoriky, pozornosti, myšlení atd.), děti si zde hrají ve skupinách nebo individuálně.

Hračky, pomůcky, sportovní náčiní, nářadí i jiné doplňky jsou umístěny tak, aby na ně děti viděly a byly jim přístupné. Často využíváme nářadí jako je švédská bedna, žebřiny, kladina, lavička atd. do dne plného pohybu. Děti si mohou vybrat dle svého zájmu a zdokonalovat své pohybové dovednosti.

Ve vzdělávacím procesu je využíván IPad, který je možné propojit s televizí. Děti pracují prostřednictvím výukových programů zaměřených na všestranný rozvoj dítěte. I přes krátké období, kdy je IPad využíván při skupinové a individuální práci, se osvědčil při osvojování anglických slovíček. Poznávají různé hry k rozvoji paměti, myšlení, prostorové orientace atd. IPad využíváme též k názorným ukázkám k tématu týdne, kdy máme možnost, ukázat některé zajímavosti dětem v 3D rozlišení, např. různé zajímavosti našeho světa, a tím rozšiřujeme jejich představivost.

 

Součástí třídy je školní zahrada, která je uzavřená a izolovaná od ruchu z ulice. Je místem klidu, díky vhodnému zastínění vzrostlými stromy s pískovištěm, dřevěnými a přírodními průlezkami, prostorem pro pohybové a míčové hry i plochou k výtvarným činnostem. V současné době probíhá rekonstrukce zahrady s ekologickým zaměřením pro hrací a pohybové aktivity. Děti se zde setkávají s různými druhy přírodních materiálů (např. písek, hlína, voda, drobné oblázky…).

Mimo zahradu, jsou často podnikány turistické procházky do okolí. Uskutečňují se různé pěší výlety, děti jsou seznamovány s mnoha zajímavostmi. Každým rokem je pořádán výlet to Krhanic vlakem, pěší výlet do Krhanic do kravína, výlet do lesa za Ferdou mravencem, krmení kachen u Sázavy, návštěva knihovny a týnecké Rotundy. Děti rozvíjí své pohybové dovednosti při návštěvách dětského hřiště, pyramidy, vycházkách do lesa atd. Snažíme se pravidelně využívat pobytu venku.

 

Učitelky 3. třídy:

Marcela Rýdlová

Ludmila Faktorová

 


Charakteristika 4. třídy

 

 

Ve třídě „KAPŘÍCI“ je ve školním roce 2015 – 2016 zapsáno 25 dětí ve věku 3-6 let,

12 chlapců a 16 dívek.

 

Tuto třídu navštěvuje:

 •  dětí 3- 4 roky
 •  dětí 4-5 let
 •  dětí 5-6 let

 

V září začalo chodit 13 nových dětí a 2 děti nastoupí až v prosinci. Vzdělávací program je proto připraven podle věkových kategorií, s rozdělením na mladší děti a předškoláky.

V průběhu dne se děti setkávají s činnostmi spontánními, které se prolínají s činnostmi řízenými učitelkou ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí. Ranní blok je věnován zejména spontánním činnostem a volné hře dětí, ve které se objevují i námětové hry, například „Na rybáře“, „Na zvířátka“. Po příchodu všech dětí do třídy je zpravidla zařazen ranní kruh a pohybově-hudební výchova. Postupně probíhají didakticky cílené činnosti formou individuální nebo skupinové práce učitelky s dětmi, které jsou zaměřené dle týdenního plánu. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. Poté jdou děti na vycházku, kde mohou probíhat jak řízené anebo spontánní hry v přírodě. Po odpoledním odpočinku probíhají ve třídě spontánní či volné hry dětí a také zájmové kroužky, které jsou řízené učitelkou.

 

Mateřská škola se nachází v bezprostřední blízkosti přírodních objektů, kterými jsou louka, pole, řeka, les. Děti mají možnost přímého pozorování přírody. K dispozici je zde velká školní zahrada využívaná jak k pěstování rostlin, tak k dalším praktickým činnostem zahrnující hrabání listí, sbírání spadaných větviček a pokusy s vodou a pískem. Snadná dostupnost přírody umožňuje dětem pravidelné vycházky, při kterých se seznamují s péčí o volně žijící zvířata, mají kontakt s přírodninami a tvoří z přírodních materiálů.

 

Naše třída je zaměřena více na ekologickou a výtvarnou výchovu. Průvodcem na cestě ekologickou výchovou se v této třídě stal „kapřík“, který zdobí budovu třídy mateřské školy. Třída má své ,,kmenové“ zvířátko - věrného společníka a průvodce dětí při všech činnostech a každodenním životě v mateřské škole. Vzdělávací činnost dětí probíhá přirozeně formou pestré škály rozmanitých činností, jejichž základem je osobní zkušenost, smyslové vnímání, aktivní účast ve skupinové i individuální práci. Důležité jsou prvky tvořivosti a hravé aktivity prolínající celým dnem v mateřské škole.

 

Pracujeme dle Školního vzdělávacího programu s názvem „Duhová cesta“, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání. Školní vzdělávací program je rozpracován do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou nazvány: dítě a tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost a dítě a svět. Těchto pět oblastí se současně prolíná a doplňuje.

Používáme různé organizační formy činnosti dětí, které dosahují cíleného vzdělávacího výsledku. Promyšlené a účelné střídání těchto forem činí život dětí dynamickým a pestrým. To odpovídá fyziologickým potřebám a stadiu psychického rozvoje dětí. Hlavní forma činnosti dítěte je hra.

V průběhu roku probíhají ve třídě „Kapříci“ činnosti zaměřené na ekologickou výchovu dle ročního období a z hlediska environmentální výchovy hraje u dětí důležitou roli seznámení s významnými dny, kdy je výuka zaměřena k danému tématu (např. Mezinárodní den zvířat, Den stromů, Den bez nehod, Světový den vody, atd.)

Děti mohou v naší třídě navštěvovat kroužek „Malí tvořílkové“, ve kterém jde hlavně o využívání přírodního i ostatního materiálu při pracovních a výtvarných činnostech a experimentování s výtvarně netradičním materiálem.

 

 

Učitelky 4. třídy:

PaedDr. Janeta Jandová

Kristýna Stuchlíková

Jana Zemanová

Markéta Škrabalová-Andreánská - asistentka pedagoga

 

 


Charakteristika 5. třídy

 

 

Ve třídě „ZAJDOVÉ“ je ve školním roce 2015 – 2016 zapsáno 25 dětí ve věku 3-6 let.

 

Tuto třídu navštěvuje:

 •  dětí 3- 4 roky
 •  dětí 4-5 let
 •  dětí 5-6 let
 •  děti s odkladem školní docházky

 

Estetická a environmentální výchova, jako prostředek poznání

Je mnoho přirozených aktivit, které rozvíjejí smyslové vnímání, citové a rozumové poznání. My se snažíme předávat dětem znalosti a dovednosti pomocí složek estetické a environmentální výchovy. Ty zasahují do výchovného působení v průběhu celého dne. Hry a činnosti jsou přizpůsobeny věkovým zvláštnostem a schopnostem dětí. Maximálně využíváme kladné hodnocení a pochvalu. Děti vedeme k vlastnímu vyjádření a k vytvoření postojí ke všemu, co je obklopuje – přírodě, lidem a věcem, životnímu prostředí.

Úspěchy našich dětí
Samostatná výstava výtvarných prací v Galerii Duha Karlovy Vary.
Výstava výtvarných prací v zámku Vlašim.
Pravidelná účast při Mezinárodní výstavě dětských prací Lidice – v roce 2013 udělení ceny Lidická růže.
Prezentace kreseb dětí v rámci čtení televizních Koňských pohádek hercem Václavem Vydrou na ČT Déčko.

Rozšíření vzdělávací nabídky
Výtvarný kroužek v MŠ od roku 1987.
Kroužek keramiky od roku 2000 (pro děti z celé MŠ).
Environmentalní výchova v MŠ od roku 2007.
Šachový kroužek od roku 2012 (pro děti z celé MŠ).

 

 

Učitelky 5. třídy:

Dana Kellnerová

Ivana Staňková


Charakteristika 6. třídy

 

 

Ve třídě „MOTÝLCI“ je ve školním roce 2015 – 2016 zapsáno 25 dětí ve věku 3-6 let.

 

Tuto třídu navštěvuje:

 •  dětí 3- 4 roky
 •  dětí 4-5 let
 •  dětí 5-6 let
 •  dítě s odkladem školní docházky

 

Třída se nachází v novém pavilonu, který byl otevřen ve školním roce 2011/2012. Třída je prostorná, v přední části jsou stolečky pro praktické a výtvarné činnosti a zároveň využívány pro stolování. Zadní část s kobercem slouží jako hrací plocha a prostor k odpočinku. Třída je vybavena dostatečným počtem hraček, které mají děti volně k dispozici, máme zde též didaktické pomůcky, rytmické hudební nástroje, piano a pomůcky k tvořivým činnostem (pastelky, lepidla, nůžky, raznice, plastelínu, …).

 

Ve své výchovné činnosti vycházíme ze ŠVP, který si rozpracováváme do týdenních plánů činnosti, které jsou vyvěšené v šatně, aby rodiče měli přehled, co se ve třídě dělá. Hlavním naším cílem je vytvořit fungující dětský kolektiv, kamarádskou a klidnou atmosféru. Ve třídě se zaměřujeme na hudebně-pohybovou činnost, sportovní aktivity a literárně-dramatickou činnost. To vše kladně přispívá k jazykové vybavenosti dětí. Budeme též děti připravovat na vstup do ZŠ formou předškolních grafických listů, kde se rozvíjí grafomotorické schopnosti, jazykový rozvoj a matematická představivost. Chodíme s dětmi na delší vycházky do přírody, výlety a využíváme zahradu u naší třídy.

 

Pro letošní rok plánujeme opět netradiční akci – návštěva Hradu v Týnci, městské knihovny, základní školy, tělocvičny ZŠ, nádraží. Plán akcí je vyvěšen v šatně nebo na našich webových stránkách (https://mstynec-6-trida.webnode.cz/), zde jsou i fotografie z našich akcí.

 

Učitelky 6. třídy:

Eva Pazderová

Lenka Vrbatová

 


Charakteristika 7. třídy

Ve třídě „RYBIČKY“ je ve školním roce 2016 – 2017 zapsáno 25 dětí ve věku 3-6 let, 10 chlapců a 15 dívek.

Tuto třídu navštěvuje:

 •  dětí 3- 4 roky
 •  dětí 4-5 let
 •  dětí 5-6 let,z toho 1 dítě s odkladem školní docházky

 

Naše motto: Všichni jsme kamarádi

7. třída je součástí nové přístavby, která byla otevřena v září r. 2011. V této budově jsou dvě identické třídy po 25 dětech. Nachází se v areálu MŠ a zároveň v těsném sousedství základní školy a bytových domů, ale i nedaleko lesa, kam máme možnost chodit na vycházky, poznávat přírodu a pozorovat změny spojené s ročním obdobím.

Vzhledem k tomu, že naše třída je smíšená, dobrými pomocníky pro adaptaci „malých“ děti jsou

„předškoláci“.

Základem naší práce je snaha o vytváření podnětného prostředí. Snažíme se vést děti pomocí her, činností a modelových situací k vytváření vlastního názoru s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a jejich aplikaci v praxi. Důležitou součástí je cílená práce s předškoláky pro usnadnění vstupu do základní školy. Dvakrát v týdnu je činnost zaměřená vyloženě ke zvládnutí potřebných kompetencí. Z tohoto důvodu jsme vytvořily plán pro předškoláky sestavený podle RVP. Pro dodržování bezpečnosti a zásad slušného chování ve třídě i mimo ni jsme společně s dětmi také vytvořili vlastní „pravidla“(viz. „Pravidla naší třídy“ na nástěnce), kterými se snažíme řídit.

Ve třídě je zvýšená pozornost věnovaná estetickým, nejvíce výtvarným činnostem. S tím souvisí i výtvarný kroužek, který zde probíhá. Kromě činností, které nabízíme v rámci třídního plánu se snažíme práci obohatit o netradiční akce (viz. „Plán akcí“ vyvěšený na nástěnce). Dalším zpestřením pro děti je kroužek angličtiny, kde mají možnost seznámit se se základy cizího jazyka.

Daří se nám a je oceňována spolupráce s rodiči (schůzka na začátku školního roku, brigády na školní zahradě, organizování „dílniček“). Abychom rodičům udělali radost i my, připravujeme pro ně dvakrát během školního roku vystoupení (vánoční a ke Dni matek), kde předvedeme, co jsme se naučili.

K posouzení dosažení stanovených cílů využíváme metod diagnostiky (rozhovory, záznamové archy, kresebný vývoj).

Učitelky 7. třídy:

Pavlína Kosová

Naděžda Padevětová

Hana Čichovská - asistentka pedagoga

 

 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ CHRÁST NAD SÁZAVOU    


Charakteristika 8.třídy

 

Ve třídě „MOTÝLCI“ je ve školním roce 2015 – 2016 zapsáno 16 dětí ve věku 3-6 let,

8 chlapců a 9 dívek.

 

Tuto třídu navštěvuje:

 •  dětí 3- 4 roky
 •  dětí 4-5 let
 •  dětí 5-6 let

 

 

Provoz třídy je denně od 6,30hod  do 16,30hod, v době od 12,30hod do 14hod zde probíhá program určený pro předškolní děti – příprava na školu a zájmové kroužky: výtvarný kroužek, dramatický kroužek a hudební kroužek. Kroužky vedou učitelky MŠ.

 

Ve třídě je smíšený kolektiv dětí ve věku 3-6 let, je tedy umožněn společný pobyt sourozencům, je dán prostor pro rozvíjení mezilidských vztahů přirozenou cestou – starší pomáhají mladším, rozvíjení vzájemné spolupráce a snadnější začleňování nových dětí do kolektivu. Ve třídě je integrováno jedno dítě s individuálním vzdělávacím plánem. Na hlavní vzdělávací činnost je zde jedna učitelka, jejímž úkolem je kromě výchovně vzdělávací činnosti také hodnocení třídního plánu. Pracuje zde asistent pedagoga.

 

Vzdělávací program třídy se jmenuje Duhová cesta. Je rozvržen na čtyři hlavní témata podle ročních období: Barevný lísteček, Sněhová vločka, Žlutý petrklíč, Červená jahoda. Každý tematický blok má svá podtémata, která jsou zpracována v třídním vzdělávacím plánu. Školní vzdělávací plán je stejný pro obě dvě třídy, ten se dále rozpracovává do týdenních plánů, které si vytváří každá učitelka sama v podobě třídního vzdělávacího programu.

 

Učitelky 8. třídy:

Mgr. Simona Koptišová

Marcela Korcová - asistentka pedagoga

 

 

Charakteristika 9. třídy

 

Ve třídě „ŽABIČKY“ je ve školním roce 2015 – 2016 zapsáno 16 dětí ve věku 3-6 let,

10 chlapců a 7 dívek.

 

Tuto třídu navštěvuje:

 •  dětí 3- 4 roky
 •  dětí 4-5 let
 •  dětí 5-6 let

 

 

            Provoz třídy je denně od 7,30hod do 14,30hod. Ráno v době od 6,30hod do 7,30hod se děti scházejí v 8. třídě, taktéž odpoledne od 14,30 do 16,30hod jsou děti spojené v 8. třídě. V době od 12,30hod do 14hod na třídě probíhá odpočinek mladších dětí.

 

Ve třídě je smíšený kolektiv dětí ve věku od 3 do 6 let, je tedy umožněn společný pobyt sourozencům, je dán prostor pro rozvíjení mezilidských vztahů přirozenou cestou, kdy starší pomáhá mladším, rozvíjení vzájemné spolupráce a snadnější začleňování nových dětí do kolektivu. Ve třídě jsou integrovány dvě děti s individuálně vzdělávacím plánem. Na hlavní výchovně vzdělávací činnost se na třídě střídají dvě učitelky v týdenním intervalu, které spolupracují, vzájemně se doplňují, předávají si informace o dětech. Obě učitelky se podílejí na hodnocení třídního vzdělávacího plánu a vedou deník integrovaných dětí.

 

Vzdělávací program mateřské školy se jmenuje Duhová cesta. Je rozvržen na čtyři hlavní témata podle ročních období: Barevný lísteček, Sněhová vločka, Žlutý petrklíč, Červená jahoda. Každý tematický blok má svá podtémata, která jsou dále rozpracována v třídním vzdělávacím plánu.

Učitelky 9. třídy:

Ivana Rucklová

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola Týnec nad Sázavou, příspěvková organizace

Komenského 278
257 41 Týnec nad Sázavou
IČ: 710 04 696
číslo účtu: 325905369/0800


317 701 229,
nová MŠ 317 702 723Kontakt:
odloučené pracoviště      
MŠ Chrást nad Sázavou

Chrást nad Sázavou č. p. 239  

257 41  Týnec nad Sázavou

317 702 144